Persbericht Essers

PersberichtNatuurpunt, Actiegroep Zonhoverheide, Bond Beter Leefmilieu, BOS+, LimburgseMilieukoepel, Greenpeace Limburg

Waarom wij zaterdag niet naar de infomarkt over de boskapvan Essers gaan

Nu zaterdag, 12 maart 2016, organiseerttransportreus H. Essers een infomarkt over het kappen van 12 hectare bos inGenk. We hebben in het afgelopen jaar, buiten de schijnwerpers van de pers,geprobeerd om tot een oplossing te komen met H. Essers. Dat is op nietsuitgedraaid. Het bedrijf heeft een onderhandelde oplossing steeds resoluutafgewezen. De natuurverenigingen hebben daarom besloten om niet naar dezeinfomarkt te gaan. Die heeft er alle schijn van niet meer dan een PR-stunt tezijn om het imago van het transportbedrijf op te poetsen.

Wij blijven fundamentele bezwaren hebben tegen debeslissing om het bos te kappen. En wel hierom:

  • In de regio ligt ruim 1000 hectare aan in gebruik te nemen bedrijventerreinen. De mogelijkheid om die in gebruik te nemen voor de geplande uitbreiding is niet ernstig onderzocht.
  • Het waardevolle bos valt onder Europese bescherming via de Habitatrichtlijn.
  • Europees beschermde natuur kan slechts wijken en gecompenseerd worden wanneer geen alternatief denkbaar is, er sprake is van een dwingende reden van openbaar belang én de Europese Commissie haar zegen geeft. Aan geen van die voorwaarden is voldaan. De compensaties zoals H. Essers die nu voorstelt zijn dus niet aan de orde.
  • In 2008 maakte de Vlaamse regering de afspraak met H. Essers om een toenmalige uitbreiding te koppelen aan de belofte om nooit uit te breiden op deze plek en de natuurwaarde ervan te verhogen. De nieuw aangevraagde uitbreiding vindt precies plaats op de plek waar deze     maatregelen hadden moeten genomen worden, maar nooit zijn uitgevoerd. De overtreder wordt dubbel beloond.
  • In 2013 kapte Essers in Wilrijk het zogenoemde Ferrarisbos onder het mom van bijkomende jobs. Tot op vandaag ligt het terrein braak.

Het dossier Essers is een dominosteen. Als dievalt, dan dreigt de juridische en wetenschappelijke basis van het Vlaamsenatuurbeleid omver te vallen. Nu meestappen in de PR-strategie van het bedrijfis in strijd met onze overtuiging dat ook natuur en open ruimte een volwaardigewettelijke bescherming verdienen.

Meer info:

Jos Ramaekers, +32 477 47 69 63 - Natuurpunt
Erik Grietens, +32 474 40 63 94 - Bond Beter Leefmilieu
Bert de Somviele, +32 474 27 40 94 - BOS+
Gust Feyen, 011/22 50 73 - Limburgse Milieukoepel
Thomas Lemmens, +32 485 57 26 - Actiecomité Zonhoverheide